Wykaz publikacji

Przejdź do:

Monografie/publikacje zwarte

Artykuły naukowe/rozdziały w książkach

Recenzje

Monografie/publikacje zwarte:

1. Media w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, Poznań 2001; ISBN – 83-87704-36-9.

2. Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy 1991 – 2004, Łódź 2005; ISBN – 83-88504-37-1.

3. Media a Polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Media a Polityka, pod red. A. M. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz, A. Barańskiego, Łódź 2007; ISBN – 978-83-60902-44-8.

4. Współczesna Ukraina, pod red. Ł. Donaja, A. Romaniuka, Łódź 2007; ISBN – 978-83-60902-52-3.

5. Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, pod red. M. Wilka, Ł. Donaja, Łódź 2009; ISBN – 978-83-60902-20-2.

6. Turcja w stosunkach międzynarodowych, pod red. Ł. Donaja, M. Sempacha, Łódź 2011; ISBN – 978-83-60902-33-2.

7. Россия – Польша: актуалные вопросы сотрудничествa. Сборник научных статей, pod red. В. В. Юдаев, Ł. Donaj, Moskwa 2013, ISBN – 978-5-7139-1099-0.

8. Г.И. Авцинова, Е.С. Ахрамеева, Т.Б. Атаев, О.Е. Гришин, Л.И. Гордеев, Л. Донай, О.Е. Микитенко, О.А. Нестерчук, А.К. Сковиков, А.Э. Рудакова, Политика. Инновации. Технологии, Moskwa 2014, ISBN – 978-5-600-00323-1.

9. Политические отношения, процессы и технологии: технологии эффективной политики. Учебное пособие, pod red. О.Е. Гришина, Л. Доная, Г.Ю. Никипорец-Такигава, О.А. Нестерчук, Moskwa 2017, ISBN – 978-5-7139-1341-0.

10. Гаврилов О., Донай Л., Неприцька Т., Неприцький О., Брендинг територій – європейський досвід для Вінниччини. Методичний посібник, Winnica 2018.

11. Konsekwencje pandemii COVID-19: Świat i gospodarka, pod red.: K. Hajdera, M. Kacperskiej, Ł. Donaja, Poznań 2020, ISBN 978-83-66740-11-2.

12. Polityka bezpieczeństwa Ukrainy po 2014 roku, Poznań 2022, ISBN – 978-83-66740-57-0; e-ISBN – 978-83-66740-58-7.

Artykuły naukowe/rozdziały w książkach:

1. Zachód i wojna w Czeczenii w rosyjskich mediach, w: Zbliżanie się Wschodu i Zachodu. Studia – analizy – rozpoznania, Poznań 2000; ISBN – 83-87704-32-6.

2. Miż konfliktom ta docylnistju. Ukrajina ta integracija w Jewropiejskij Sojuz (polskij pogliad na probliemu), w: Poddiji ta razdumi, nr 1’2001, Kijów; регістраційне свідоцтво: нр 933 серія КП.

3. Prasa w Federacji Rosyjskiej, w: Rocznik Wschodni, nr 7, 2001; ISBN – 83-86536-15-2.

4. Opcja proeuropejska czy bliższa współpraca z Rosją? Dylematy polityki ukraińskiej; w: Przegląd Politologiczny, nr 3/2002; ISNN – 1426-8876.

5. Andrzej Lepper jak prikład niegatiwnowo medialnowo produktu, w: Publicistika i politika, pod red. W. W. Rizuna, T. Wallasa, Kijów – Poznań 2002; ISBN – 966-594-174-X.

6. Kampania wyborcza do parlamentu ukraińskiego w 2002 roku, w: Rocznik Wschodni, nr 8, 2002; ISBN – 83-86536-15-2.

7. Ukraina: wybory bez wyboru. Sylwetka Leonida Kuczmy; w: Od totalitaryzmu do demokracji. Wybrane problemy okresu przemian, pod red. T. Wallasa, Poznań 2003; ISBN – 83-87704-58-X.

8. Modieli jewropiejskoj biezopastnosti, w: Gromadzsko-naukowij projekt Diałog Ciwilizacij: Nowi Principi Organizaciji Switu. Matieriali Wsieswitnoj konfierienciji – Kijów, 24 maja 2002 roku, Kijów 2002; ISBN – 966-608-214-4.

9. Wizerunek Białorusi na przykładzie wybranych tytułów ukraińskiej prasy drukowanej, w: Białoruś. Czas zmian, pod red. K. Kłysińskiego, R. Witka, Poznań 2003; ISBN – 83-88856-16-2.

10. GUUAM jako przykład wielowektorowości w ukraińskiej polityce, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie globalizacji i integracji, pod red. T. Wallasa, Słubice 2003; ISBN – 83-87704-62-8.

11. Pojęcie bezpieczeństwa – bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, w: Świat u progu XXI wieku. Wybrane problemy, pod red. W. Malendowskiego, Poznań 2003; ISBN – 83-87704-67-9.

12. Perspektywy aktywizacji „punktów zapalnych” na Ukrainie – współautorstwo z Aleksiejem Połtorakowem, w: Rocznik Wschodni, nr 9, 2003; ISBN – 83-86536-15-2.

13. Dochody samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej i Polsce – podobieństwa, różnice, problemy, w: Integracja europejska na początku XXI wieku. Wybrane problemy, pod red. R. Fiedlera, Poznań 2004; ISBN – 83-87704-73-3.

14. Wielkopolska – teraźniejszość i perspektywy rozwoju, w: Życie polityczne w Polsce. Wybrane problemy, pod red. T. Wallasa, Poznań 2004; ISBN – 83-87704-78-4.

15. Wybrane zagadnienia transformacji politycznej i gospodarczej współczesnej Ukrainy w aspekcie sytuacji międzynarodowej, w: Europejskie dylematy i wyzwania, pod red. S. Wojciechowskiego, Poznań 2004; ISBN – 83-87704-86-5.

16. Pomarańczowa Rewolucja na Ukrainie z trockizmem w tle, w: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2/2005; ISNN – 1731-7517.

17. Ukraina – Unia Europejska. Wybrane problemy, w: Przegląd Zachodni, nr 4/2005; ISNN – 0033-2437.

18. Spór japońsko-rosyjski o Wyspy Kurylskie, w: Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, pod red. W. Malendowskiego, Poznań 2006; ISBN – 83-87704-99-7.

19. Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy, w: Bezpieczeństwo narodowe i regionalne w procesie globalizacji, pod red. J. Knopka, D. J. Mierzejewskiego, Piła 2006; ISBN – 83-89795-20-5.

20. Szanse i przeszkody w drodze Ukrainy do NATO, w: Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego (aspekty militarne i pozamilitarne), pod red. J. Buczyńskiego, H. Binkowskiego, Przemyśl 2007; ISBN – 978-83-60843-08-6.

21. Zaangażowanie mediów i artystów w Pomarańczową Rewolucję na Ukrainie, w: Media a Polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Media a Polityka, pod red. A. M. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz, A. Barańskiego, Łódź 2007; ISBN – 978-83-60902-44-8.

22. Społeczeństwo demokratyczne na Ukrainie. Zarys problemu, w: Problemy kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Czy demokracja potrzebuje public relations? Materiały z pierwszej edycji „Spotkań Szczecińskich” – listopad 2006, pod red. W. Urbanika, Szczecin 2007; ISBN – 978-83-87561-24-6.

23. „Pomarańczowa Rewolucja” na Ukrainie – wybrane problemy, w: Współczesna Ukraina, pod red. Ł. Donaja, A. Romaniuka, Łódź 2007.

24. Pomarańczowo-niebieskie podsumowanie wydarzeń na Ukrainie, w: Współczesna Ukraina, pod red. Ł. Donaja, A. Romaniuka, Łódź 2007; ISBN – 978-83-60902-52-3.

25. Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2006 roku – kontynuacja czy zaprzeczenie Pomarańczowej Rewolucji?, w: Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, pod red. K. Kowalczyka, Ł. Tomczaka, Toruń 2007; ISBN – 978-83-7441-671-9.

26. „Czarny PR” oraz „czynnik administracyjny” w kampaniach wyborczych na Ukrainie, w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, pod red. P. Pawełczyka, Poznań 2007; ISBN – 978-83-60677-07-0.

27. Metody fałszowania wyników wyborów – wybrane problemy, w: Czy upadek demokracji? Idee i wartości, pod red. A. Stelmacha, Poznań 2007; ISBN – 978-83-60677-19-3.

28. Stosunki Unia Europejskie – Ukraina po Pomarańczowej Rewolucji, współautor: A. Szymaniak, w: Rozwój Współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Rosją, Ukrainą i Białorusią, pod red. J. Misali, Radom 2007; ISBN – 978-83-7351-243-6.

29. Wielkopolska wczoraj i dziś. Wybrane problemy poczucia tożsamości regionalnej, w: Zbliżenia Interkulturowe. Polska. Niemcy. Europa. Polityka. Kultura. Społeczeństwo, nr 2/2007; ISBN – 978-83-7432-317-8.

30. Unia Europejska a Ukraina. Historia – Współczesność – Przyszłość. Wybrane zagadnienia, w: Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego, pod red. T. Kubaczyka, H. Binkowskiego, Warszawa 2008; ISBN – 978-83-60843-03-1.

31. Wspólna Przestrzeń Gospodarcza jako kolejna inicjatywa neoimperialnej polityki Federacji Rosyjskiej, w: Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego, pod red. W. Malendowskiego, Poznań 2008; ISBN – 978-83-60677-33-9.

32. Prognozowanie w warunkach chaosu informacyjnego. Przykład „Pomarańczowej Rewolucji”, w: Przyszłość i polityka. Nadzieje i strachy zbiorowe przełomu tysiącleci, pod red. E. Ponczka, A. Sepkowskiego, Toruń 2008; ISBN – 978-83-7441-914-7.

33. Układ z Schengen i jego konsekwencje dla Ukrainy, w: Wyzwania i zagrożenia dla Europy XXI wieku, pod red. J. Babiaka, Poznań 2008; ISBN – 978-83-60677-44-5.

34. Wizyta Jana Pawła II na Ukrainie – czerwiec 2001 rok, w: Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, pod red. M. Wilka, Ł, Donaja, Łódź 2009; ISBN – 978-83-60902-20-2.

35. Status i rola współczesnej Rosji – 3 x Putin, w: Rosja, Unia Europejska, Stany Zjednoczone – współpraca czy konfrontacja?, „Materiały Konferencyjne” nr 3 – materiały konferencji zorganizowanej w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim 17 marca 2009 roku, pod red. M. Pietrasiak, M. Rączkiewicz, Piotrków Trybunalski 2009; ISBN – 978-83-89784-09-4.

36. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku, w: Zbliżenia Interkulturowe. Polska. Niemcy. Europa. Polityka. Kultura. Społeczeństwo, nr 5/2009; ISNN – 1897-9718.

37. Unia Europejska – Polska – Ukraina. Wybrane zagadnienia wspólnych stosunków po tzw. pomarańczowej rewolucji, w: Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, pod red. R. Podgórzańskiej, Toruń 2009, ISBN – 978-83-7611-392-0.

38. Unia Europejska a Ukraina – stan obecny i perspektywy, w: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 roku – przegląd zagadnień, pod red. C. Trosiaka, Poznań 2009, ISBN – 978-83-60677-66-7.

39. Demokracja na Ukrainie – szanse i zagrożenia, w: Demokracja w Polsce i na świecie, pod red. S. Zyborowicza, Toruń 2009, ISBN – 978-73-7611-587-0.

40. Interpretacja i stosowanie zasad ogólnych prawa międzynarodowego – nienaruszalność granic i integralność terytorialna a konflikt o Tuzłę, w: Przegląd Politologiczny, nr 4/2009; ISNN – 1426-8876.

41. Gosudarstwa w glibazirijuszcziemsja mirie. Izbrannyje tiezisy (Państwa w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia), w: Aktualnyje waprosy politiczieskoj nauki. Sbornik statijej rossijskich i zarubieżnych uczionych k 50-letiu Rossijskowo uniwiersitieta drużby narodow, pod red. D. E. Slizowskiego, Moskwa 2010, ISBN – 978-5-317-03112-1.

42. FR i USA – dwie (?) drogi do dominacji we współczesnym świecie. Przyczynek do dyskusji, w: Rosja, USA i wybrane problemy współczesnego świata, pod red. M. Rączkiewicz, Łódź 2009, ISBN – 978-83-60604-58.

43. Łódzka wojna manewrowa Anno Domini 2006. Wybory do sejmiku łódzkiego, w: Wybory do sejmików województw w 2006 roku, pod red. R. Alberskiego, M. Cichosz, Ł. Tomczaka, Wrocław 2010, ISBN – 978-83-61872-24-5.

44. Julia Wołodymyriwna Tymoszenko – „jedyna depozytariusza nadziei na zmianę” czy „profesjonalna populistka”?, w: Kobiety we współczesnym świecie, pod red. M. Musiał-Karg, B. Seclera, Poznań 2010, ISBN – 978-83-60677-88-9.

45. Gruzja zaczęła, Rosja sprowokowała. EU Monitoring Mission Georgia jako próba salomonowego rozwiązania konfliktu, w: Misje cywilne Unii Europejskiej, pod red. B. Przybylskiej-Maszner, Poznań 2010, ISBN – 978-83-60677-87-2.

46. Rządy prawa i EUJUST THEMIS pośród gruzińskich róż, w: Misje cywilne Unii Europejskiej, pod red. B. Przybylskiej-Maszner, Poznań 2010, ISBN – 978-83-60677-87-2.

47. World order after the Cold War in statu nascendi. Selected problems, w: Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts, 2010, No. 1, ISBN – 978-83-7611-609-9.

48. States with Limited Recognition – The Case of Abkhazia and South Ossetia, w: ЄвроАтлантика – Часопис ІЄАС, 2010, No. 3, Часопис зареэстрований Держкомтелерадіо Свідоцтво KB 18374; art. opublikowany także na stronie: http://euroatlantica.info/index.php?id=3129 (13.12.2010) pt.: States with Limited Recognition – The Case of Abkhazia and South Ossetia (with Kosovo in the Background).

49. Dziennikarz w Rosji – zawód podwyższonego ryzyka. Zabójstwo Anny Politkowskiej, w: Między historią, politologią a medioznawstwem. Wybór problemów, pod red. T. Wallasa, Poznań 2010, ISBN – 978-83-60677-93-3.

50. Jan Paweł II i Benedykt XVI a dialog katolicko-prawosławny. Przyczynek do dyskusji, współautor: J. Cywoniuk, w: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4/2010; ISNN – 1731-7517.

51. Spór rosyjsko-białoruski z czerwca 2010 roku a solidarność Unii Europejskiej wobec kryzysów gazowych, w: Rocznik Integracji Europejskiej, nr 4/2010; ISNN – 1899-6256. DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.9

52. Чудеса урны и низкий уровень политическово участия. Избранные вопросы современной демократии (Cuda nad urną oraz niski poziom uczestnictwa politycznego. Wybrane problemy współczesnej demokracji), w: Инновационные процессы в современной политике: опыт, проблемы, приоритеты, „Мир и Согласие. Прилоение к журналу”, pod red. О. Е. Гришина, Moskwa 2010, ISNN – 1990-8113.

53. Flawed democracies – The case of Ukraine, w: Вісник. Аналітичні матеріали. Матеріали та виступи осінньої академії „Нова стратегічна концепція Північноатлантичного Альянсу: Перспективи для держав Центральної та Східної Європи”, м. Донецьк, 30 листопада – 2 грудня 2010 р., nr 19 – 20, Donieck 2010. Publikacja także w wersji pdf: http://intsecurity.org/akademia/akademia2010_materials.php (4.03.2011).

54. Międzynarodowa współpraca Ukrainy w ramach Euroregionów, w: Dwadzieścia lat transformacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, pod red. A. Stępień-Kuczyńskiej, M. Słowikowskiego, Łódź-Toruń 2010, ISBN – 978-83-7611-783-6.

55. Mobilność studentów i kadry naukowej. Współpraca międzynarodowa WSSM w Łodzi – wybrane aspekty, współautor: M. Jóźwiak-Piotrowska, w: Turcja w stosunkach międzynarodowych, pod red. Ł. Donaja, M. Sempacha, Łódź 2011; ISBN – 978-83-60902-33-2.

56. Turcja – region Morza Czarnego – Unia Europejska. Wybrane problemy, w: Turcja w stosunkach międzynarodowych, pod red. Ł. Donaja, M. Sempacha, Łódź 2011; ISBN – 978-83-60902-33-2.

57. Глобализация versus суверенитет государства: источник конфликтов или „мирная” тенденция изменения международной конфликтности?, w: Современная Россия и мир: альтернативы развития. Разрешение межгосударственных конфликтов:актуальный опыт истории и современность. Сборник научных статей, pod red. Ю.Г. Чернышова, Barnauł 2011, ISBN – 978-5-7904-1199-1. Publikacja także w wersji internetowej: http://image-of-russia.livejournal.com/85682.html (23.04.2011).

58. В очікуванні європейської безпеки, współautor: О. Полтораков, „UA Foreign Affairs” / „З.С. Зовнішни Справи” 4/2011. Реэстраційне свіоцтво: КВ № 14838-3809 ПР. Publikacja także w wersji internetowej: http://uaforeignaffairs.com/article.html/print?id=652 (4.05.2011).

59. СМИ Казахстана в условиях глобализации, współautor: Сакен Жуманович Нурбеков, w: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1/2011; ISNN – 1731-7517.

60. Ukraina 2010 – „wadliwej demokracji” ciąg dalszy, w: ATHENAEUM. Polskie Studia Politologiczne, nr 27/2011, ISNN – 1505-2192.

61. An Individual in the Conditions of Globalisation. The Issue of Self-Awareness of an Individual in the Face of Supranational Structures, the State, Nongovernmental Organisations, w: Конвенциональные и неконвенциональные технологии политической деятельности в условиях глобализации. Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 23 сентября 2011 г., Приложение к журналу „Мир и Согласие”, pod red. В. И. Камышанова, О. Е. Гришина, Moskwa 2011, ISNN – 1990-8113.

62. Болонский процесс: задачи и проблемы реализации, współautor: М. Анохин, В. Пророк, w: Болонский образовательный процесс: теория, опыт, проблемы и перспективы. Сборник научных статей, pod red.: Г. И. Авцинова, Moskwa 2011, ISBN – 978-5-7139-0875-1.

63. Contemporary Chechnya conflict – nation-liberation fight or terrorism, w: Przegląd Strategiczny, nr 1/2011, ISSN – 2084-6991. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.8

64. The European Union’s Energy Security. A Discussion in the Context of the Russia-Belarus Gas Dispute from June 2010, w: Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts, 2011, No. 2, ISBN – 978-83-7780-197-0; ISSN – 2082-3959.

65. The Leninist Concept of the Press. History and the Dilemmas of Modern Journalism. A Contribution to the Discussion, współautor: S. Nurbekov, w: ХАБАРШЫ ВЕСТНИК ЖУРНАЛИСТИКА, nr 2 (30) 2011, Ałmaty – Казахский национальный университет им. аль-Фараби, ISSN – 1563-0242.

66. The Russian Federation in the Face of the Arab Spring, w: The Arab Spring, pod red. B. Przybylskiej-Maszner, Poznań 2011, ISBN – 978-83-62907-16-8.

67. Gazprom i jego wpływ na współczesne bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Wybrane problemy, współautor: A. Kucenko, w: Przegląd Strategiczny, nr 2/2011, ISSN – 2084-6991. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.17

68. Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej w kontekście współpracy z Niemcami 2005-2008. Wybrane zagadnienia, w: Polska i Niemcy w Europie. Przyczynki z dziedziny kultury, polityki i historii współczesnej. Beiträge zur Kultur, Polityk und Zeitgeschichte, pod red. L. Meissnera, M. Wilka, Łodź 2011, ISBN – 978-83-60902-57-8.

69. Двадцать лет спустя: Ленин до сих пор жив!, współautor: O. Lugina, w: Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. Cедьмой специальный выпуск: Антизападные идеологические течения в постсоветской России и их истоки, nr 1/2012.

70. Współczesny kryzys społeczno-polityczny na Ukrainie jako przykład cykliczności (chroniczności?) procesów politycznych, w: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3/2012; ISNN – 1731-7517. DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2012.3.08

71. Problems of Forecasting Social Phenomena on the Example of the Method of Global Scenario Analysis (Проблемы прогнозирования социальных явлений на примере метода анализа глобальных сценариев), w: Технологизация политических процессов в условиях глобализации: теория, опыт, перспективы, „Мир и Согласие. Прилоение к журналу”, pod red. О. Е. Гришина, В. И. Камышанова, Moskwa 2012, ISNN – 1990-8113.

72. O pożytku historii alternatywnej dla politologa. Przyczynek do dyskusji, w: Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, pod red. T. Wallasa, Poznań 2012; ISBN – 978-83-62907-21-2.

73. Современные проблемы прогнозирования социальных явлений, w: Модернизация политических институтов, процессов и технологий в условиях глобализации: монография, pod red. О. Е. Гришина, А.К. Сковикова, Moskwa 2012, ISBN – 978-5-98079-833-8.

74. Chosen Problems of Forecasting Social Phenomena: Forecasting, Backcasting, and Foresight, w: PolitBook, nr 2/2012, ISSN – 2227-1538.

75. Sytuacja geopolityczna Uzbekistanu. Wybrane problemy, współautor: Y. B. Genjemuratov, w: Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka, pod red. M. Pietrasiak, Piotrków Trybunalski 2012, ISBN – 978-83-89784-11-7.

76. Gazprom i jego wpływ na współczesne bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej. Wybrane problemy, w: Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka, pod red. M. Pietrasiak, Piotrków Trybunalski 2012, ISBN – 978-83-89784-11-7.

77. Energy Security as One of the Aspects of Modern Security. Selected Issues, współautor: S. Gumanov, w: Actual Problems of Journalism and Publishing of the Kazakhstan Challenges and Solutions. Materials of the International Scientific and Practical Conference devoted to the 90th anniversary of the founders of the Journalism Education and Science of the Kazakhstan Tauman Salykpayuly Amandosov, pod red. Б. О. Әсембаева, Ałmaty 2012, ISBN – 978-601-247-668-0.

78. Interpretation and Application of General Principles of International Law. An Introduction to the Issues, współautor: S. Gumanov, w: Actual Problems of Journalism and Publishing of the Kazakhstan Challenges and Solutions. Materials of the International Scientific and Practical Conference devoted to the 90th anniversary of the founders of the Journalism Education and Science of the Kazakhstan Tauman Salykpayuly Amandosov, pod red. Б. О. Әсембаева, Ałmaty 2012, ISBN – 978-601-247-668-0.

79. Ақпараттық қоғам және ақпараттық саясат, współautor: Ж. Бекболатұлы, w: The role of media culture in development of intellectual potential of the Republic of Kazakhstan. Materials International Scientific-Practical conference dedicated to the 20th year anniversary of the National symbols of the Republic of Kazakhstan, pod red. Ө. Әбдиaмнұлы, Ałmaty 2012, ISBN – 978-601-247-671-2.

80. Саяси болашақты болжау: бүгінгі көзқарас, w: Ақиқат – ұлттық қоғамдық-саяси журнал, nr 12/2012, ISNN – 1019-5300.

81. Проблемы прогнозирования общественных явлений – теория детерминистического хаоса. Размышления на примере так называемой Оранжевой Революции, w: Наукові праці. Науково-методиччий журнал (Серія: державне управління), nr 190/2012, ISSN – 1609-7742.

82. Yulia Volodymyrivna Tymoshenko: Her Political Activity and the Sentence on the Former Prime Minister of Ukraine From the Viewpoint of Polish Researchers and Publicists, w: Наукові праці. Науково-методиччий журнал (Серія: політичні науки), nr 197/2012, ISSN – 1609-7742.

83. Spór rosyjsko-białoruski z czerwca 2010 r. jako przykład „geopolityki rurociągów”, w: Sąsiedztwo i pogranicze – Tom 1, pod red. R. Łosia, J. Raginii-Zacharskiego, Łódź 2012, ISBN – 978-83-7525-791-5. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/7525-791-5.06

84. Energy Security – in a Clinch Between Politics and Business. Chosen Alternative Energy Solutions, w: Przegląd Strategiczny, nr 2/2012, ISSN – 2084-6991. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2012.2.4.

85. Chosen Problems of Forecasting Social Phenomena, w: Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts, 2012, No. 3, ISNN – 2082-3959.

86. Pakty i konstytucje praw i wolności wojska zaporoskiego Pylypa Orlyka jako osiemnastowieczny przykład umacniania się idei parlamentaryzmu, w: Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, pod red. A. Stroynowskiego, Warszawa 2013, ISBN – 978-83-7181-776-2.

87. Poland – Russia: the history – the present – the future. Contribution to a discussion, w: Россия – Польша: актуалные вопросы сотрудничествa. Сборник научных статей, pod red. В. В. Юдаев, Ł. Donaj, Moskwa 2013, ISBN – 978-5-7139-1099-0.

88. Platforma jak „Kolejarz” – ciągle w czołówce tabeli, ale rewelacja sezonu to to nie jest. Wybory do sejmiku województwa wielkopolskiego, w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., pod red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013; ISBN: 978-83-61975-41-0.

89. Spór ukraińsko-rumuński o Wyspę Wężową. Zarys problemu – wraz z wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w Hadze z 3 lutego 2009 roku, w: Історичний архів. Наукові студії, nr 10/2013, ISSN – 2077-5709.

90. Memetics and Political Science. Chosen problems, współautor: M. Barańska, w: PolitBook nr 2/2013, ISSN – 2227-1538.

91. Избранные проблемы функционирования молодёжных советов гмин и городов Польши, w: Youth World Politic, nr 2/2013, ISNN – 2307-4477.

92. Think Tanks: Between Action for the Public Good and the Independent (?) Creation of Future Trends, w: Современное государство в условиях глобализации: институты, процессы, технологии: Материалы Международного научно-практического круглого стола, Москва, 24-25 апреля 2013 г., pod red. С.А. Степанов, Мoskwa: МАКС Пресс, 2013, ISBN 975-5-317-04561-6.

93. Использование эвристических методов в решении проблем. Ренессанс интуитивного восприятия мира, w: Человеческий капитал, nr 7 (54)/2013, ISNN – 2074-20-29.

94. Ukraine After the Parliamentary Elections of 2012: Selected Scenarios of the Development of the Political Situation, w: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2/2013; ISNN – 1731-7517.

95. Общественные науки и сетевые игры. Избранные вопросы теории игр (с классической логикой и квантовой физикой на фоне), w: Инновации в современной политике в условиях глобализации: опыт, проблемы, технологии, „Мир и Согласие. Прилоение к журналу”, pod red. О. Е. Гришина, В. И. Камышанова, Moskwa 2013, ISNN – 1990-8113.

96. Futurology and Heuristics (with Posthumanities in the Background). Selected Aspects; w: Przegląd Politologiczny, nr 3/2013; ISNN – 1426-8876.

97. Decision-Making/Simulation Games in the Social Sciences – Selected Problems, w: Facta Simonodis, nr 1(6)/2013; ISNN – 1890-3109.

98. «Глокальне» громадянське суспільство: перспективи становлення та розвитку, współautorstwo z Aleksiejem Połtorakowem, w: Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (12 грудня 2012 р., м. Київ), pod red. В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк, Kijów 2013; ISBN – 978-966-554-200-1. Wersja elektroniczna: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/derzh_gromada-289cd.pdf (25.01.2014).

99. Strategic Planning, Limits to Grand Strategy, and Strategic Review: Methods and Problems of Forecasting Social Phenomena, w: Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts, 2013, No. 4, ISNN – 2082-3959.

100. Проблема легитимности действия властей в демократическом правовом государстве – в контексте так называемого дела Т. Мариуша, w: PolitBook, nr 4/2013, ISSN – 2227-1538.

101. Технологизация политических процессов – путь в светлое будущее? или к хаосу? (взгляд из Польши), w: Г.И. Авцинова, Е.С. Ахрамеева, Т.Б. Атаев, О.Е. Гришин, Л.И. Гордеев, Л. Донай, О.Е. Микитенко, О.А. Нестерчук, А.К. Сковиков, А. Э. Рудакова, Политика. Инновации. Технологии, Moskwa 2014, ISBN – 978-5-600-00323-1.

102. Города будущего – спасение, утопия или необходимость? Вклад в дискуссию, w: Мегаполис – территория инноваций: политика, экономика, культура, репутационный капитал, pod red. В.И. Камышанова, О.Е. Гришина, М.Г. Анохина, Moskwa 2014, ISNN – 1990-8113.

103. Абхазия и Южная Осетия и функционирование непризнанных государств. Взгляд на проблему с перспективы Запада, а также попытка редефиниции термина «государство», w: PolitBook, nr 4/2014, ISSN – 2227-1538.

104. Технологизация политических процессов – путь в светлое будущее? или к хаосу?, w: Youth World Politic, nr 2/2014, ISNN – 2307-4477.

105. Wykorzystanie gier decyzyjnych/symulacyjnych w naukach społecznych. Wybrane problemy, w: Przegląd Strategiczny, nr 4/2014, ISSN – 2084-6991, s. 187-207. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.15

106. Конструктивизм как одна из теоретических ориентаций, объясняющих развитие международной системы в условиях глобализации, w: Youth World Politic, nr 4/2014, ISNN – 2307-4477.

107. Современная национальная безопасность Польши – концепции стратегии национальной безопасности, w: PolitBook, nr 1/2015, ISSN – 2227-1538.

108. Rosja oraz konflikt na Ukrainie w wypowiedziach byłego kanclerza Niemiec G. Schrödera – analiza wybranych publikacji na rosyjskich stronach internetowych, w: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, nr 9/2015, ISNN – 1896-8848, s. 31 – 43.

109. Гагаузия: путь к независимости или сохранение статус-кво?, współautor: О.Е. Гришин, w: Проблемы постсоветского пространства, nr 2 (4)/2015, ISNN – 2313-8920, s. 45-60.

110. Гражданское общество и свобода слова в интернете. Избранные вопросы регулирования содержимого сети, w: PolitBook, nr 1/2015, ISSN – 2227-1538.

111. Gagauz Border: Peaceful Coexistence of Different peoples within One Country or Seeds of Conflict?, współautor: О.Е. Grishin, w: Boundaries Revisited. A Conceptual Turn in European Border Practices, pod red. T. Brańka, J. Jańczak, ISBN – 978-3-8325-3867-5.

112. Право на публичную информацию и безопасность государства в Республике Польше, w: PolitBook, nr 3/2015, ISSN – 2227-1538.

113. Современная политическая сатира и политическая культура. Рассуждения на отдельных примерах юмора в постсоветских странах, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3/2015; ISNN – 1731-7517, s. 65-90. DOI 10.14746/ssp.2015.3.4

114. Single-member districts as an attempt to modernize the polish political system, w: Youth World Politic, nr 3/2015, ISNN – 2307-4477.

115. Federacja Rosyjska a region Bliskiego Wschodu, w: Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, pod red. P. Osiewicza, Warszawa 2016, ISBN – 978-83-8085-092-7.

116. Rosja wobec Ukrainy (2014-2015), w: Ukraina po (Euro)majdanie, pod red. A. Stelmacha, L. Hurskiej-Kowalczyk, Toruń 2016, ISBN – 978-83-8019-654-4, s. 179-194, s. 227-250.

117. Нейробиология и теория «серых» систем в контексте политического прогнозирования, współautor: О.А. Нестерчук; w: PolitBook, nr 2/2017, ISSN – 2227-1538 (eISSN 2307-4590).

118. Teoria szarych systemów a prognozowanie w naukach społecznych. Przyczynek do dyskusji, w: Przegląd Strategiczny, nr 10/2017, ISSN – 2084-6991, s. 43-52. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.3

119. Przegląd strategiczny bezpieczeństwa państw europejskich, współautor: M. Magiera, w: Przegląd Strategiczny, nr 10/2017, ISSN – 2084-6991, s. 425-444. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.23.

120. Частные военные компании – новая нормативная угроза для Центральной и Восточной Европы, współautor: A. Prokopczyk, w: Проблемы стран постсоветского пространства, стран Центральной и Юго-Восточной Европы: сборник научных статей. Вып. 1, под общ. ред. А. А. Слинько; отв. ред. О.Ю. Михалев, В.И. Сальников, Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017, ISBN 978-5-9273.

121. Ale … miał być szpital w Leśnej Górze, a wyszedł Muppet Show … Wybory do sejmiku województwa wielkopolskiego, współautor: K. Duda, w: Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw, pod red. R. Alberskiego, M. Cichosz, Wrocław 2017 rok, ISBN – 978-83-934585-6-1 / ISBN: 978-83-934585-2-3 (eBook).

122. Прогнозирование политического процесса, w: Политические отношения, процессы и технологии: технологии эффективной политики. Учебное пособие, pod red. О.Е. Гришина, Л. Доная, Г.Ю. Никипорец-Такигава, О.А. Нестерчук, Moskwa 2017, ISBN – 978-5-7139-1341-0.

123. Технологии принятия и реализации политических решений, współautor: Г.Ю. Никипорец-Такигава, w: Политические отношения, процессы и технологии: технологии эффективной политики. Учебное пособие, pod red. О.Е. Гришина, Л. Доная, Г.Ю. Никипорец-Такигава, О.А. Нестерчук, Moskwa 2017, ISBN – 978-5-7139-1341-0.

124. GR или лоббистская деятельность, współautor: M. Barańska, w: Политические отношения, процессы и технологии: технологии эффективной политики. Учебное пособие, pod red. О.Е. Гришина, Л. Доная, Г.Ю. Никипорец-Такигава, О.А. Нестерчук, Moskwa 2017, ISBN – 978-5-7139-1341-0.

125. Коалиции: преимущества и проблемы, współautor: A. Jadachowska, w: Политические отношения, процессы и технологии: технологии эффективной политики. Учебное пособие, pod red. О.Е. Гришина, Л. Доная, Г.Ю. Никипорец-Такигава, О.А. Нестерчук, Moskwa 2017, ISBN – 978-5-7139-1341-0.

126. Имидж лидера: настроенность на успех, współautor: A. Jadachowska, w: Политические отношения, процессы и технологии: технологии эффективной политики. Учебное пособие, pod red. О.Е. Гришина, Л. Доная, Г.Ю. Никипорец-Такигава, О.А. Нестерчук, Moskwa 2017, ISBN – 978-5-7139-1341-0.

127. Прогнозирование социальных явлений и теория детерминированного хаоса, w: Общество: политика, экономика, право, nr 3/2018, ISSN 2072-7623 (online); ISSN 1815-4964 (print).

128. Deterministic chaos theory and forecasting in Social Sciences. Contribution to the discussion; w: Przegląd Politologiczny, nr 1/2018; ISNN – 1426-8876, s. 21-48. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.2.

129. Forecastology and Wars’s Cyclicity. Chosen Issues; w: PolitBook, nr 1/2018, ISSN – 2227-1538 (eISSN 2307-4590).

130. „Новый формат” этнополитической культуры современного российского общества, współautor: О. А. Нестерчук, О. Е. Гришин, w: Kultura polityczna. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, pod red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, Poznań 2018, ISBN – 978-83-65817-25-9.

131. Do you want peace, win myatezhevoyna?… “Cold War” – reactivation versus propaganda of war?, w: Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych i regionalnych, pod red. J. Kardaś, M. Pazdej, Ł. Stachowiak, E. Stępa, Poznań 2018, ISBN – 978-83-6054-17-8.

132. „Оранжевая революция” на Украине, współautor: О. Е. Гришин, w: Современные угрозы государству и обществу: радикализм, терроризм, информационные войны, „цветные революции”: учебное пособие, pod red. О. Е. Гришина, В. Н. Давыдова, Moskwa 2018, ISBN – 978-5-209-08313-9.

133. Masza – „ofiara” czy „koń trojański” rosyjskiej wojny informacyjnej?, w: Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty – Problemy – Wyzwania, pod red. A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, B. Secler, Poznań 2018, ISBN – 978-949981-4-1; e-ISBN – 978-83-949981-5-8.

134. European integration of Georgia. The current state and perspectives after the signing of the Association Agreement, współautor: Ł. Stachowiak, w: Проблемы стран постсоветского пространства, стран Центральной и Юго-Восточной Европы: сборник научных статей. Вып. 2, под общ. ред. А. А. Слинько; отв. ред. О.Ю. Михалев, В.И. Сальников, Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018, ISBN – 978-5-9273-2632-7.

135. “Non-campaign of a non-candidate” – Alexei Navalny in the 2018 presidential election in Russia, współautor: N. Kusa, w: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3/2018; ISNN – 1731-7517. DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2018.3.2 .

136 „Nie/kampania nie/istniejącego kandydata” – Aleksiej Nawalny w wyborach prezydenckich w Rosji w 2018 r., współautor: N. Kusa, w: Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, pod red.: N. Kusa, M. Musiał-Karg, A. Stelmach, Poznań 2018, ISBN 9788365817655.

137. Wojska Obrony Terytorialnej – przemyślany pomysł czy „bojówki PiS”?, w: Partie i ugrupowania polityczne wobec polityki bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Założenia i realizacja wybranych programów wyborczych, pod red. M. Kamola-Cieślik, Ł. Tomczak, Szczecin 2018 (Rozprawy i Studia, t. {MLXXXVII} 10130, ISBN – 978-83-7972-199-3; ISNN – 0860-2751.

138. A Strategic Review of the Security of European Countries, współautor: M. Magiera, w: Przegląd Strategiczny, nr 11/2018, ISSN – 2084-6991. DOI: 10.14746/ps.2018.1.25.

139. Futurology – between science and utophy. Trigger to discussion, w: Stosunki międzynarodowe w procesie zmian / International relations in the process of changes. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Puśleckiemu, pod red. A. Stelmach, T. R. Szymczyński, Walkowski, Poznań 2018, ISBN – 978-83-65817-38-9.

140. Youth movements in Poland – school of political socialization or factory of obedient janissaries?, w: PolitBook, nr 3/2018, ISSN – 2227-1538 (eISSN 2307-4590).

141. 15 years of the Baltic States membership in EU: problems, perspectives and experience for Ukraine, współautor: В. Завадський; w: СХІД, nr 6 (158)/ 2018, ISNN – 1728-9343 (eISSN – 2411-3093).DOI: 10.21847/1728-9343.2018.6(158).155047,

142. Polska w Układzie Warszawskim – wybrane problemy, w: Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018,pod red. E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska, Warszawa 2019, ISBN – 978-83-7982-362-8.

143. FR i USA – dwie (?) drogi do dominacji we współczesnym świecie. Rozważania w kontekście globalizacji, w: Dezintegracja i upadek ZSRR w perspektywie ćwierćwiecza, pod red. E. Lesiewicz, P. Stachowiak, Poznań 2019, ISBN – 978-65817-72-3.

144. Przewidywanie a współczesne procesy społeczno-ekonomiczne. Wybrane problemy, w: Człowiek, gospodarka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Babiakowi, pod red. T. Wallas, K. Urbaniak, K. Hajder, Poznań 2019, ISBN – 978-83-65817-59-4.

145. Избранные проблемы безопасности Центральной и Восточ-ной Европы в свете миграционного кризиса, w: Проблемы стран постсоветского пространства, стран Центральной и Юго-Восточной Европы: сборник научных статей. Вып. 3, под общ. ред. А. А. Слинько; отв. ред. О.Ю. Михалев, В.И. Сальников, Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019, ISBN – 978-5-9273-2871-0.

146. Wykorzystanie teorii chaosu zdeterminizowanego w przewidywaniu zjawisk społecznych. Przyczynek do dyskusji, w: Wyzwania dla świata XXI w. Wybrane kryzysy globalne i lokalne, pod red: J. Kardaś, F. Kowalska, M. Pazdej, E.A. Stępa, Poznań 2019, ISBN – 978-83-65817-70-9.

147. Inne subregionalne i regionalne mechanizmy bezpieczeństwa RP (OBWE, Rada Europy, Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego), współautor: A. Pohl, w: Współczesne bezpieczeństwo Polski. Międzynarodowy wymiar instytucjonalny, pod red.: A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Warszawa 2019, ISBN – 978-83-8085-947-0.

148. Wojna – uzasadniona konieczność czy dowód potwierdzający, iż “historia uczy, że ludzkość niczego się nie nauczyła”? Rozważania w kontekście prognozologii, w: Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu, pod red: M. Durbas, Częstochowa 2019, ISBN – 978-83-954923-7-2.

149. Kształcenie współczesnych dziennikarzy. Wybrane problemy, w: Міжнародні відносини. Серія „Політичні науки”: матеріали конференції. Спеціальний випуск «Міжнародна інформація / Міжнародні комунікації: історія, сучасність і перспективи» (6 грудня 2019 р.), К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,Інститут міжнародних відносин, 2019. № 21; http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/view/229 (29.12.2019).

150. Border Processes in Contemporary Baltic–Black Sea Region: Between (Re)Bordering and Debordering, współautor: J. Jańczak, T. Brańka,w: Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins, pod red.: O. Bogdanova, A. Makarychev, Cham, Springer, 2020, ISBN (print) – 978-3-030-24877-2, ISBN (online) – 978-3-030-24878-9. DOI – https://doi.org/10.1007/978-3-030-24878-9.

151. Polish way to the information society, współautor: Zavadskyi; w: SKHID, No. 1 (165) January-February 2020, ISSN – 1728-9343 (eISSN – 2411-3093). DOI: 10.21847/1728-9343.2020.1(165).197415.

152. Rok prezydentury W. Zełenskiego – polityka zagraniczna – wybrane komentarze, w: Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 травня 2020 р.), red. Л. І. Павлова (przewodniczący kolegium red.), Г. С. Агафонова, О. В. Карчевська, Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1620 від 18.12.03 р., 2020.

153. Заболеваемость корью на Украине: размышления в контексте угрозы пандемии коронавируса, w: Проблемы стран постсоветского пространства, стран Центральной и Юго-Восточной Европы:сборник научных статей. Вып. 4, под общ. ред. А. А. Слинько; отв. ред. О.Ю. Михалев, В.И. Сальников, Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2020, ISBN 978-5-9273-3082-9.

154. Проблема вступления Сербии в Европейский союз: избранные аспекты, współautor: M. Woźniak, w: Проблемы стран постсоветского пространства, стран Центральной и Юго-Восточной Европы:сборник научных статей. Вып. 4, под общ. ред. А. А. Слинько; отв. ред. О.Ю. Михалев, В.И. Сальников, Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2020, ISBN 978-5-9273-3082-9.

155. Odra a koronawirus. Podobieństwa, różnice, konsekwencje. Wybrane problemy, w: Konsekwencje pandemii COVID-19: Świat i gospodarka, pod red.: K. Hajder, M. Kacperska, Ł. Donaj, Poznań 2020, ISBN 978-83-66740-11-2.

156. Volodymyr Zelensky: What has Been Done in the Past Year? What’s Next?, w: Rocznik Integracji Europejskiej, 14/2020, ISSN – 1899-6256.

157. Rola Unii Europejskiej w promowaniu demokracji parlamentarnej w Kirgistanie, współautor: T. Usonova, w: Quo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa, red. B. Hordecki, A. Jach, Poznań 2020, ISBN 978-83-66740-14-3, DOI:10.14746/wnpid.2020.9788366740143.21.

158. „Droga do władzy wiedzie przez hipokryzję i ofiary.” Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku, współautor: K. Duda, w: Gra o regiony’2018. Wybory do sejmików województw, pod red. R. Alberskiego, M. Cichosz, Wrocław 2020 rok, e-ISBN 978-83-960216-0-1, DOI – 10.34616/129950.

159. Studia w czasie pandemii. Wybrane problemy. Case study: WPiD UAM, w: Youth World Politic, nr 2/2020, ISNN – 2307-4477.

160. Conspiracy Theories and Forecasting. A Contribution to the Discussion, współautor: K. Duda, w: Тринадцатые Байкальские социально-гуманитарные чтения: Mатериалы, t. 1, red. Ю. А. Зуляр et al., Wyd. ИГУ, Иркутск 2021, ISBN 978-5-9624-1902-2.

161. Общество завтрашнего дня. Избранные проблемы, w: Диалог культур и цивилизаций: сб. тр. II Международной научно-практической конференции (10–12 декабря 2020 г.), под общей редакцией Ч. Б. Далецкого; А. Ю. Платко, Москва: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2021, ISBN 978-5-00120-270-7.

162. Освітня діяльність Великопольського Центру Освіти і Курсів Самоврядування (1990-2010 рр.), współautor: О. Неприцький., Т. Неприцька, w: Вісник факультету історії, права і публічного управління, nr 19/2021, Ві́нниця – Україна, УДК [93/94+39+34] (06).

163. Репутація Польщі в громадській думці країн Європи на початку ХХІ ст. у дослідженнях Інституту Публічних Справ, współautor: О. Неприцький., О. Романов, w: Наукові Записки. Серія: Історія, nr 37/2021, Ві́нниця – Україна, ISSN 2411-2143 (print), ISSN 2709-2453 (online), s. 101 – 107, DOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-37-101-107.

164. International Relations as a scientific discipline. Prognostic function of science, w: Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 05-06 листопада 2021 р., м. Дніпро, ред. кол.: І.В. Іщенко, І.К. Головко, П.Г. Петров, Дніпро: ПрінтДім, 2021, ISBN – 978-617-7371-81-5.

165. Дискурсивный имидж современной губернаторской власти Санкт-Петербурга, współautor: М. Щеглов; w: PolitBook, nr 1/2021, ISSN – 2227-1538 (eISSN 2307-4590.

166. Technique of mythologization in the informational policy of Russia: towards the semiosis of the „foreign agent” status, współautor: М. Щеглов; w: PolitBook, nr 2/2021, ISSN – 2227-1538 (eISSN 2307-4590).

167. Мечты o kосмосе – между воображением и реальностью, w: PolitBook, nr 3/2021, ISSN – 2227-1538 (eISSN 2307-4590).

168. Образование во время пандемии. Избранные проблемы, w: Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Выпуск 5 / Часть 1, отв. ред. В.И. Герасимов, Москва: Издательство ИНИОН РАН, 2022, ISBN 978-5-248-01021-9.

Recenzje:

1. Ukraina – Polska. Kultura. Wartości. Zmagania duchowe, pod red. R. Drozda, R. Skeczkowskiego, M. Zymomrji, Koszalin 1999; w: Przegląd Politologiczny, nr 1/2002; ISNN – 1426-8876.

2. F. Fukuyama, Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa 2000 rok; w: Przegląd Politologiczny, nr 1/2002; ISNN – 1426-8876.

3. Nowi miżnarodni riealij: wiklik globalnowo tierrorizmu. Matieriali Krugłowo stołu (Kijów, 11 października 2001 roku), Kijów 2002; w: Rocznik Wschodni, nr 8, 2002; ISBN – 83-86536-15-2.

4. Abietka ukrajinskoj politiki. Dowidnik, pod red. M. Tomienko, Kijów 2001, w: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1/2003; ISNN – 1731-7517.

5. Politologija. Pidrucznik, pod red. O. W. Babkiny, W. P. Gorbatienki, Kijów 2001, w: Rocznik Wschodni, nr 9, 2003; ISBN – 83-86536-15-2.

6. G. F. Kostienko, Tieorieticzni aspiekti stratiegiji nacjonalnoj bezpieki. Nawczalnij posibnik, Kijów 2002, w: Rocznik Wschodni, nr 9, 2003; ISBN – 83-86536-15-2.

7. J. Drozdow, W. Jegozarjan, Światowa Terrorystyczna… (tytuł oryginalny: Мировая Террористическая…), Smoleńsk 2004, w: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1/2005; ISNN – 1731-7517.

8. F. Zastawnyj, W. Kusiński, Ukraina. Przyroda – Ludność – Gospodarka, Warszawa 2003, w: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2/2005; ISNN – 1731-7517.

9. T. A. Olszański, Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, w: Forum Naukowe WSZiB w Poznaniu, nr 5 (21) 2006; ISNN – 1428-3891.

10. Recenzja wydawnicza monografii Полторакова Олексія Юрійовича „Безпека держави та безпека суспільства: специфіка політичного взаємовпливу в національному та європейському контекстaх”, Kijów 2009, ISBN 978-966-2944-44-0.

11. Дмитрий Фурман, Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем. Издателъство „Весъ Мир”, Москва 2010, ss. 168, w: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3/2010; ISNN – 1731-7517.

12. Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, pod red. S. Wojciechowskiego, R. Fiedlera, Poznań 2009, w: Przegląd Zachodni, nr 4/2010; ISNN 0033-2437.

13. Анатолий А. Вассерман, Россия, включая Украину. Единство или гибель, сь-Олимп, Астрель 2010, ss. 448, w: Przegląd Strategiczny, nr 1/2012, ISSN – 2084-6991.

14. J. Michalak, International Security Threats in the Biological Realm, Łódź 2005, ss. 128, w: Przegląd Strategiczny, nr 2/2012, ISSN – 2084-6991.

15. D. O. Paramonow, W. W. Kiriczienko (Д. O. Парамонов, В. В. Кириченко), Metody fałszowania wyborów (tytuł oryginalny: Методы фальсификации выборов), Wydawnictwo: Południoworosyjski Instytut Technologii Informacyjnych, Moskwa 2003, ss. 74, w: Przegląd Strategiczny, nr 1/2013, ISSN – 2084-6991.

16. Recenzja wydawnicza publikacji zbiorowej pod red. Małgorzaty Rączkiewicz „Meandry procesów demokratyzacji i transformacji systemowej”, Łódź 2013, ISBN 978-83-7969-002-2.

17. Recenzja wydawnicza publikacji zbiorowej pod red. Małgorzaty Rączkiewicz „Mechanizmy obietnic wyborczych”, Łódź 2014, ISBN – 978-83-7969-119-7 (wersja drukowana); ISBN – 978-83-7969-178-4 (ebook).

18. Recenzja wydawnicza publikacji zbiorowej pod red. Małgorzaty Rączkiewicz „Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej”, Łódź 2015, ISBN – 978-83-7969-452-5 (wersja drukowana).

19. Recenzja wydawnicza publikacji: А. В. Толочко, „Российская многопартийность: между обществом и государством: монография”, Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2018, ISBN – 978-5-94809-978-1.

20. Recenzja wydawnicza publikacji zbiorowej pod red. Jarosława Jańczaka „Old Borders – New Challenges, New Borders – Old Challenges. De-Bordering and Re-Bordering in Contemporary Europe”, Series of the Collegium Polonicum, Copyright by Collegium Polonicum & Logos Verlag Berlin GmbH 2019, ISBN 978-3-8325-4875-9; ISSN 1610-4277.

21. Recenzja wydawnicza publikacji zbiorowej pod red.: О. І. Брусиловської, I. M. Коваля, Перспективи розвитку політики ЄС: глобальні та регіональні виміри, Odessa 2019, ISBN 978-617-689-353-0.

22. Recenzja wydawnicza publikacji: J. Skrzypczyńska, Instrumenty ochrony handlu Unii Europejskiej wobec Chin a reguły WTO, Wydawnictwo WNPiD UAM, Poznań 2020, ISBN: 978-83-65817-85-3.

23. Recenzja wydawnicza publikacji: K. Pietrasik, Uchodźcy czeczeńscy w Polsce w latach 1994-2000, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8085-182-5.